QUYÊN GÓP

Blog Vi

Người phụ nữ tận tụy trong công tác bảo vệ trẻ em xã Cư Lễ

Người phụ nữ tận tụy trong công tác bảo vệ trẻ em xã Cư Lễ

Tại xã Cư Lễ, huyện Na Rì, tỉnh Bắc Kạn, Lan cùng những người làm công tác bảo vệ trẻ…