CÔNG DÂN TÍCH CỰC

ChildFund hỗ trợ xây dựng năng lực và cải thiện quá trình ra quyết định tại địa phương

SỰ THAM GIA CỦA TRẺ EM VÀ BẢO VỆ TRẺ EM

Hoạt động nhằm xây dựng cộng đồng nơi trẻ em và thanh thiếu niên có thể tham gia và đóng góp

TIẾP CẬN GIÁO DỤC CÓ CHẤT LƯỢNG

Các sáng kiến thúc đẩy trẻ em đạt được tiềm năng đầy đủ của mình với tư cách là người học trong các trường học an toàn, toàn diện, được quản lý tốt

CỘNG ĐỒNG KHOẺ MẠNH

Thực hiện các sáng kiến liên quan tới lĩnh vực y tế nhằm thúc đẩy quyền sử dụng dịch vụ có chất lượng của trẻ em và người dân trong cộng đồng

KHẢ NĂNG TỰ THÍCH ỨNG VÀ LÃNH ĐẠO CỦA THANH THIẾU NIÊN

ChildFund hỗ trợ xây dựng năng lực cho thanh thiếu niên đóng vai trò tích cực trong việc thúc đẩy sự phát triển cộng đồng và xã hội dân sự

1800 6706