Tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị

 

Tầm nhìn
Một cộng đồng toàn cầu không có đói nghèo, nơi trẻ em được bảo vệ và có cơ hội phát triển toàn diện tiềm năng của mình.

Sứ mệnh
ChildFund tại Việt Nam làm việc cùng trẻ em và cộng đồng để tạo ra những thay đổi bền vững và có ý nghĩa thông qua việc hỗ trợ sự phát triển dài hạn của cộng đồng và thúc đẩy quyển trẻ em.

Giá trị cốt lõi
•    Chúng tôi trân trọng trẻ em
•    Chúng tôi đề cao sự tôn trọng
•    Chúng tôi ủng hộ quyền của mỗi cá nhân
•    Chúng tôi tin tưởng vào việc trao quyền
•    Chúng tôi làm việc trong mối quan hệ đối tác
•    Chúng tôi luôn nâng cao trách nhiệm giải trình và tính minh bạch.