Tài trợ Trẻ

print

Tài trợ trẻ là một bộ phận cơ bản trong phương pháp tiếp cận của ChildFund tại Việt Nam trong phát triển cộng đồng.

  • Hoạt động Tài trợ trẻ là nhịp cầu giúp người dân ở các quốc gia phát triển có cơ hội giúp đỡ những cộng đồng khó khăn trên thế giới thông qua hình thức tài trợ trẻ em tại cộng đồng. Nguồn tài chính đóng góp từ cá nhân các nhà tài trợ được chuyển thành quỹ chung cho các hoạt động phát triển mang lại lợi ích bền vững cho trẻ em, gia đình và toàn thể cộng đồng.
  • Tất cả trẻ em tham gia hoạt động Tài trợ trẻ của ChildFund đều được bảo vệ theo chính sách và quy trình an toàn cho trẻ em cụ thể. Các chính sách này đề cập toàn diện các khía cạnh trong mối quan hệ giữa trẻ em, nhà tài trợ, nhà cung cấp và nhân viên ChildFund tại Việt Nam.