Trách nhiệm giải trình thân thiện với trẻ em

print

Trong những năm qua ChildFund Việt Nam đã làm việc cùng đối tác địa phương để tạo ra những thay đổi tích cực cho trẻ em. Trong số các sáng kiến đóng góp vào sự thay đổi này, chúng tôi muốn nhắc tới khung Trách nhiệm giải trình thân thiện với trẻ em mới được đưa vào triển khai như một dẫn chứng cụ thể.

Trách nhiệm giải trình thân thiện với trẻ em là gì?

Trách nhiệm giải trình thân thiện với trẻ em nghĩa là trẻ em được tham gia một cách có ý nghĩa vào việc đảm bảo những người có trách nhiệm bảo vệ và thực thi quyền trẻ em thực sự làm điều họ cần làm. Nếu họ không hoặc không thể thực hiện điều đó, trẻ em và những người đại diện cho các em phải có quyền truy sách.

cfa2018_1

Các chính phủ có trách nhiệm đảm bảo quyền được sống, được phát triển của trẻ em và bảo vệ các em khỏi bạo lực. Trẻ em phải có khả năng yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm với những cam kết của mình và đóng góp để tìm ra cách giải quyết các khó khăn đó. Tuy nhiên, ở nhiều quốc gia, trẻ em không có tiếng nói, không có phương tiện và không được tham gia một cách có ý nghĩa vào các quyết định có ảnh hưởng đến các em.

Trách nhiệm giải trình thân thiện với trẻ em không chỉ mang tới tiếng nói cho trẻ em; bộ công cụ còn giúp trẻ em và thanh thiếu niên tham gia vào việc phát hiện và giải quyết các vấn đề. Sáng kiến này yêu cầu phải có sự tham gia của trẻ em và thanh thiếu niên trong các cuộc đối thoại chính thức với những người ra quyết định về các vấn đề các em quan tâm. Việc trẻ em và thanh thiếu niên có thể thấy kết quả hữu hình từ hành động của mình sẽ góp phần tạo ra những tác động mạnh mẽ nhất.

Liên minh ChildFund và trách nhiệm giải trình thân thiện với trẻ em

Liên minh ChildFund đã xây dựng một cơ chế giúp trẻ em có thể giữ những người ra quyết định chịu trách nhiệm với mục tiêu của mình để chấm dứt tất cả các hình thức bạo lực ở trẻ em (Mục tiêu Phát triển Bền vững (SDG) mục 16.2)

Các mục tiêu của sáng kiến trách nhiệm giải trình thân thiện với trẻ em bao gồm:

  • giúp trẻ em tiếp cận với các dữ liệu và thông tin phù hợp với lứa tuổi và đóng góp vào việc theo dõi các hệ thống bảo vệ trẻ em;
  • hỗ trợ trẻ em yêu cầu chính phủ và chính quyền địa phương chịu trách nhiệm với cam kết của mình ở SDG mục 16.2;
  • vận động các hệ thống và chính sách quốc tế, quốc gia và địa phương tập trung vào việc chấm dứt bạo lực ở trẻ em.

ChildFund Việt Nam đã huy động sự tham gia của trẻ em (tuổi từ 13 tới 17) và thanh thiếu niên (tuổi từ 18 tới 25) thông qua các trường học và tổ chức đoàn thể. Khung sáng kiến này giúp các em theo dõi các hệ thống bảo vệ trẻ em, phòng chống các rủi ro về bạo lực cá nhân. 

cfa2018_2

Trẻ em sẽ cùng làm việc để nhận diện và theo dõi các hệ thống bảo vệ tại địa phương. Các em sẽ báo cáo với những lãnh đạo tại cộng đồng và làm việc với chính quyền địa phương để tìm ra các giải pháp trực tiếp giúp cải thiện dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Hãy cùng xem đoạn phim ngắn dưới đây về sáng kiến này tại Việt Nam.


Tin khác