Đánh giá cuối kỳ dựa trên ý kiến người dân

print

ChildFund bắt đầu triển khai các dự án hỗ trợ cộng đồng tại huyện Quảng Uyên từ năm 2010 nhằm cải thiện sinh kế hộ gia đình thông qua các hoạt động hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, thực hiện mô hình quỹ tiết kiệm tín dụng cho phụ nữ và đào tạo nghề cho thanh niên. Chuyên gia đánh giá của ChildFund tiến hành phỏng vấn người dân địa phương về các hoạt động của dự án dân sinh, tác động của các hoạt động này đến đời sống của họ và bối cảnh địa phương trong thời điểm hiện tại. Bản báo cáo đánh giá về hiệu suất, hiệu quả và tính bền vững của dự án sẽ là cơ sở chính để ChildFund thiết kế các hoạt động trong giai đoạn tiếp theo của dự án mới. Quá trình đánh giá có sự tham vấn ý kiến ở các cấp khác nhau, bao gồm Ban quản lý dự án huyện, tổ kỹ thuật xã và người hưởng lợi tại bảy xã của huyện Quảng Uyên.

Tin khác