ChildFund nhận bằng khen của tỉnh Hòa Bình

print

Tính đến tháng Sáu năm 2014, ChildFund đã mở rộng vùng địa bàn dự án tới 16 xã ở các huyện Kỳ Sơn, Cao Phong và Kim Bôi. Làm việc trong mối quan hệ với các cộng đồng địa phương kể từ năm 1997, các chương trình phát triển cộng đồng lồng ghép của ChildFund Việt Nam bao gồm Quyền Trẻ em và Bảo vệ Trẻ em, Tiếp cận Giáo dục có Chất lượng và Xây dựng Cộng đồng Vững mạnh và Tự lực đã giúp hơn 34.000 trẻ em và gia đình gây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Với phương pháp tiếp cận tổng thể lấy trẻ em làm trong tâm, ChildFund đã hỗ trợ các cộng đồng địa phương không chỉ về xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn nâng cao năng lực cho cộng đồng để có thể triển khai các hoạt động phát triển một cách bền vững và bảo đảm cho các chương trình, dự án của ChildFund giải quyết được tận gốc rễ nguyên nhân của đói nghèo.

Tin khác