Khung mẫu DEV (tình trạng bị tước đoạt, bị loại trừ và dễ bị tổn thương)

Khung mẫu DEV được xây dựng bởi các hội viên thuộc Liên minh ChildFund quốc tế, dựa trên những phát hiện của nghiên cứu tiên phong về tình trạng nghèo khó ở trẻ em được tiến hành trong năm 2002-2003 (Nghiên cứu về sự đói nghèo). [1]

Nghiên cứu này, với sự tham khảo ý kiến rộng rãi của trẻ em, đã nhận thấy đói nghèo là một quy trình có tính chất liên quan sâu sắc, dễ biến đổi, và rất đa chiều. Trẻ em nghèo bị tước đoạt sự hỗ trợ và những điều kiện vật chất và dịch vụ cần thiết; các em bị loại trừ trên cơ sở độ tuổi, dân tộc, tôn giáo, giới tính, khả năng thể chất và trí tuệ...; và dễ bị tổn thương bởi sự gia tăng hàng loạt các mối hiểm họa trong môi trường vật chất và xã hội [2]. Do đó, khung DEV cố gắng nắm bắt tình trạng đói nghèo ở trẻ em nhờ vào việc phân tích thông qua ba khía cạnh có liên quan với nhau của đói nghèo. [3]

  • Tình trạng bị tước đoạt: Mức độ nghiêm trọng, cường độ và bản chất hoàn cảnh của thực trạng đói nghèo ở trẻ em về điều kiện vật chất và cơ hội tiếp cận những dịch vụ cơ bản
  • Tình trạng bị loại trừ: Các quá trình thông qua đó mà các cá nhân và nhóm trẻ em bị cách ly một phần hoặc toàn bộ khỏi sự tham gia đầy đủ vào cộng đồng xã hội nơi các em sinh sống.
  • Tính dễ bị tổn thương: Những bản chất của đói nghèo ở trẻ em xét về mặt các em đã bị ảnh hưởng như thế nào, đã đương đầu ra sao trước hàng loạt những mối hiểm nguy luôn biến đổi trong môi trường sống của các em.

Khung DEV được ChildFund Australia thông qua vào năm 2006 như một công cụ chính để hiểu được những trải nghiệm của trẻ em, phân tích tình trạng đói nghèo của các em và nêu bật những nét chủ yếu trong thiết kế và đánh giá chương trình. Khung DEV là một công cụ giúp tăng cường các phân tích về trẻ em đã bị tước đoạt cái gì, bị loại trừ khỏi cái gì, hay đã bị tổn thương vì cái gì; và từ đó chúng ta nỗ lực nắm bắt những vấn đề như tại sao, như thế nào, ở đâu và do ai?

ChildFund Australia cam kết thực hiện phân tích DEV như một bước thiết yếu trong thiết kế và đánh giá các chương trình. Việc làm này sẽ bao gồm việc tạo điều kiện thuận lợi cho sự tham gia có ý nghĩa của trẻ em và thanh thiếu niên nhằm hiểu biết về bản thân các em đã trải qua tình cảnh bị tước đoạt, bị loại trừ và bị tổn thương như thế nào; cùng các em xác định  những phương thức đối phó thích hợp nhằm chú tâm vào các vấn đề này; thu hút các em trong hoạt động đánh giá tính hiệu quả của chương trình.

Các nhân tố trong DEV sẽ được xem xét khi việc triển khai cần đến những phân tích và điều tra cơ bản. Các mốc chuẩn sẽ được thiết lập nhằm đo lường tiến độ hướng tới đạt được các mục tiêu mong muốn, song song với trọng tâm chương trình tổng thể. Phụ lục 1.8 trong Sổ tay thực hiện chương trình ChildFund Australia cung cấp các ví dụ về các chỉ số DEV nhằm đánh giá tác động khi chú tâm vào vấn đề đói nghèo ở trẻ em.

Các chỉ số ở cấp dự án và chương trình cụ thể sẽ được xác định ở cấp độ địa phương dựa trên bối cảnh đại phương và các ưu tiên địa phương đã được xác định. Một bản phân tích DEV là công cụ sẽ được sử dụng cho công tác lập kế hoạch, thiết kế, triển khai thực hiện và đánh giá các chương trình và dự án.


[1] Trẻ em và đói nghèo, Liên hiệp quỹ cho trẻ em đạo Thiên Chúa, 2003.

[2] Khung DEV, Liên hiệp quỹ cho trẻ em đạo Thiên Chúa, 2007.

[3] Sử dụng thuật ngữ “những khía cạnh về tình trạng đói nghèo” công nhận những nhân tố đa chiều góp phần gây ra đói nghèo ở trẻ em và mối tương quan giữa ba khía cạnh.