Các chương trình phát triển cộng đồng

ChildFund Việt Nam thực hiện sứ mệnh của mình thông qua các chương trình phát triển cộng đồng lồng ghép bao gồm: Tiếp cận Giáo dục có Chất lượng, Quyền Trẻ em và Bảo vệ Trẻ em và Xây dựng Cộng đồng Vững mạnh và Tự lực.

Trong giai đoạn 2016-2020, ChildFund sẽ thực hiện bốn chương trình phát triển cộng đồng. Đó là:

 1. Tiếp cận Giáo dục có Chất lượng
 2. Sự Tham gia của Trẻ em và Bảo vệ Trẻ em
 3. Khả năng Tự thích ứng và Lãnh đạo của Thanh thiếu niên
 4. Công dân Tích cực

Thông qua bốn chương trình này, ChildFund Việt Nam sẽ hỗ trợ thực hiện các hoạt động nằm trong bốn chủ đề xuyên suốt, bao gồm Tiếp cận Tài sản, Quyền lực, Bảo vệ và Tiếng nói và Tính đại diện.

Tiếp cận Giáo dục cơ bản có Chất lượng

Mục đích: Trẻ em nhận thức được quyền được hưởng giáo dục chất lượng trong một môi trường học tập an toàn và thúc đấy.

Mục đích: Trẻ em nhận thức được quyền được hưởng giáo dục chất lượng trong một môi trường học tập an toàn và thúc đấy.

Mục tiêu và hoạt động:

Học tập tại nhà và thúc đẩy tính sở hữu và sự tham gia

 • Nâng cao nhận thức của cha mẹ và người chăm sóc trẻ về chăm sóc và phát triển trẻ em, vấn đề nghèo trẻ em, sự tham gia, giáo dục hoà nhập và các vấn đề xuyên suốt khác;
 • Thành lập các câu lạc bộ cha mẹ và con cái;
 • Tổ chức các hoạt động vui chơi thể thao, văn hóa và xã hội.

Vận động chính sách ở các cấp quốc gia, tỉnh và huyện

 • Hỗ trợ việc vận động nhằm thể chế hóa các quy trình, hệ thống quản lý, phương pháp và công nghệ giảng dạy mà ChildFund giới thiệu trong các hệ thống và chính sách ở cấp huyện, tỉnh và cấp quốc gia.

Tạo một môi trường an toàn và thúc đẩy

 • Hỗ trợ các trường học thiết lập và duy trì các tiêu chuẩn (dựa trên các mô hình mà ChildFund giới thiệu) về sự an toàn, thực hành giáo dục lấy trẻ em làm trung tâm, lập kế hoạch và truyền thông.

Để biết thêm thông tin về cách tiếp cận và khung chương trình trong giai đoạn 2014-2017 của chúng tôi, vui lòng truy cập tại đây

 

Sự tham gia của trẻ em và Bảo vệ trẻ em

Mục đích: Để giúp xây dựng các cộng đồng mà ở đó trẻ em và thanh thiếu niên được bảo vệ và các em có thể tham gia, phát biểu ý kiến cũng như hành động trong các vấn đề liên quan đến mình.

Mục đích: Để giúp xây dựng các cộng đồng mà ở đó trẻ em và thanh thiếu niên được bảo vệ và các em có thể tham gia, phát biểu ý kiến cũng như hành động trong các vấn đề liên quan đến mình.

Mục tiêu và hoạt động:

Cải thiện sự tham gia của trẻ em, tiếng nói và quyền đại diện của các em

 • Thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa, bảo vệ trẻ em, thực hiện quyền cơ bản của trẻ em cũng như tiếng nói và tính đại diện của trẻ.

Tăng cường khả năng tự thích ứng của trẻ, đặc biệt là trong bảo vệ trẻ em

 • Nâng cao năng lực cho trẻ em trong việc xác định rủi ro;
 • Phát triển kỹ năng sống và tham gia vào các hoạt động hỗ trợ cũng như nâng cao năng lực cho nhóm đồng đẳng;
 • Hỗ trợ cộng đồng xây dựng môi trường sống trong đó cha mẹ, họ hàng, thầy cô giáo và các thành viên khác của cộng đồng có hiểu biết đúng đắn và kỹ năng thích hợp để hỗ trợ trẻ em.

Xây dựng năng lực và các mối liên kết giữa các cộng đồng và chính quyền địa phương trong việc bảo vệ trẻ em

 • Nâng cao năng lực cho cộng đồng và chính quyền địa phương để cải thiện các cơ chế hiện hành nhằm bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng, bạo hành, bóc lột và rủi ro xã hội.

Để biết thêm thông tin về cách tiếp cận và khung chương trình trong giai đoạn 2014-2017 của chúng tôi, vui lòng truy cập tại đây

 

Khả năng thích ứng và lãnh đạo của thanh thiếu niên

Mục đích: Xây dựng khả năng và năng lực của thanh thiếu niên để kiến tạo và thúc đẩy cộng đồng vững mạnh.

Mục tiêu và hoạt động:

Thanh thiếu niên có được các kỹ năng và kiến thức cần thiết để xây dựng khả năng lãnh đạo và kỹ năng sống

 • Làm việc với thanh thiếu niên để giúp các em hiểu và tiếp cận các cơ hội đào tạo nghề nhằm giúp các em hoạch định tương lai;
 • Hỗ trợ thanh thiếu niên tiếp cận, tìm hiểu và hành động dựa trên hiểu biết pháp luật và chính sách liên quan tới các em.

Xây dựng năng lực cho thanh thiếu niên để hướng dẫn và gây ảnh hưởng với người khác

 • Thực hiện các dự án phát triển cộng đồng do thanh thiếu niên thiết kế, dẫn dắt và/hoặc giám sát;
 • Xây dựng sự tự tin cho thanh thiếu niên để hành động như những thủ lĩnh trong cộng đồng; phát kiển kỹ năng trình bày, làm việc nhóm, phân tích và lập kế hoạch;
 • Xây dựng cho thanh thiếu niên kiến thức, kỹ năng và hiểu biết kỹ thuật về các vấn đề liên quan tới nước sạch, vệ sinh và y tế công cộng.

Xây dựng một môi trường ủng hộ cho các sáng kiến do thanh thiếu khởi xướng và giúp cho các thành viên cộng đồng tiếp cận đầy đủ các nguồn lực

 • Xây dựng các hệ thống trong các gia đình và cộng đồng để tiếp cận các nguồn lực (nước sạch và vệ sinh môi trường, dịch vụ y tế);
 • Thúc đẩy thực hiện các dự án do thanh thiếu niên khởi xướng để huy động các nguồn lực nhằm xây dựng cộng đồng vững mạnh/ phát triển kinh tế xã hội;
 • Thúc đẩy các cấp chính quyền địa phương và xã hội dân sự tham gia vào việc chia sẻ chính sách/ kế hoạch công tác/ chương trình nghị sự hỗ trợ thanh thiếu niên, đưa ra các ý tưởng và sáng kiến mới để hành động.

Công dân tích cực

Mục đích: Xây dựng năng lực và cải thiện quá trình ra quyết định ở cộng đồng để khuyến khích sự tham gia và hành động tập thể.

Mục tiêu và hoạt động:

Tăng cường và thúc đẩy sự phát triển xã hội dân sự vì sự thay đổi tích cực

 • Xây dựng năng lực cho xã hội dân sự;
 • Hỗ trợ các hoạt động và sáng kiến của cộng đồng.

Thúc đẩy khả năng lãnh đạo của phụ nữ trong quá trình ra quyết định tại nhà và cộng đồng

 • Cung cấp kiến thức và nâng cao hiểu biết về bình đẳng giới trong cộng đồng;
 • Hỗ trợ việc trao quyền kinh tế cho phụ nữ thông qua việc cân bằng khối lượng công việc và tạo các cơ hội phát triển kinh tế thông qua việc thành lập mạng lưới tiếp cận thị trường và kinh doanh.

Hỗ trợ người khuyết tật hiện diện trong cộng đồng nhiều hơn

 • Nâng cao nhận thức về khuyết tật, sự tham gia, hòa nhập và năng lực độc lập;
 • Ủng hộ sự tham gia của người khuyết tật trong việc xây dựng các chính sách và kế hoạch của địa phương.